Banner

Cách làm ẩn một hoặc một số bài viết theo số thứ tự tại nhóm trang index

Nếu bạn muốn làm ẩn một bài viết hoặc một số bài viết nhất định theo số thứ tự tại các trang index, bạn có thể thêm giá trị trong vòng lặp b:loop của các bài đăng


Trang chủ và các trang khác thuộc nhóm trang index hiển thị các bài đăng gần đây được đánh số thứ tự từ một đến số bài đăng do người quản trị Blog cài đặt. Giả sử mỗi trang index có tổng số bài đăng tối đa là 20 bài đăng và bạn muốn ẩn bài đăng đầu tiên thì trang đó sẽ chỉ còn hiển thị tất cả 19 bài, giả sử bạn muốn ẩn các bài đăng theo số thứ tự 2,4,6 thì trang đó sẽ chỉ còn hiển thị tất cả 17 bài đăng. Cách làm như sau:

Trong widget Blog1, mở rộng thẻ tag <b:includable id='main' var='top'>, trong này bạn sẽ thấy một đoạn thẻ dữ liệu b:loop có dạng sau:

<b:loop values='data:posts' var='post'>
  <b:include data='post' name='post'/>
</b:loop>

Bạn thay lại thành như sau:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:item neq n' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Trong đó n là số thứ tự của bài đăng muốn làm ẩn được đánh số thứ tự là 0 cho bài đăng đầu tiên. Ví dụ:

+ Ẩn bài đăng đầu tiên:

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:item neq 0' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

+ Ẩn các bài đăng 2, 4, 5

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:loop index='item' values='data:posts' var='post'>
    <b:include cond='data:item neq 1 and data:item neq 3 data:item neq 4' data='post' name='post'/>
  </b:loop>
<b:else/>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
    <b:include data='post' name='post'/>
  </b:loop>
</b:if>

Ảnh minh họa

Cách làm ẩn một hoặc một số bài viết theo số thứ tự tại các trang index

Ngoài ra các bạn có thể thay điều kiện nhóm trang index data:view.isMultipleItems bằng điều kiện cho một trang nhất định hay kết hợp các trang

data:view.isHomepage Trang chủ
data:view.search.label Trang tìm kiếm theo Label
data:blog.searchLabel == &quot;LABEL_NAME&quot; Cho trang tìm kiếm theo một Label cụ thể
data:view.search.query Trang tìm kiếm kết quả
data:view.isSearch Bao gồm các trang tìm kiếm có liên kết /search
data:view.isArchive Trang lưu trữ


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo