Banner

Một số thẻ dữ liệu bài viết hiển thị bên ngoài tiện ích Blog

Một số thẻ dữ liệu đặc biệt của bài viết có thể hiển thị bên ngoài tiện ích Blog trong template bố cục phiên bản 3 và tiện ích version 2


Template layout version 3 và tiện ích Blog version 2 cho phép trích xuất 4 thẻ dữ liệu hiển thị bên ngoài tiện ích có nghĩa là 4 thẻ data post này có thể đặt ở vị trí nào trong template trừ b:skin, b:template-skin cũng hiển thị được dữ liệu khi trích xuất html và hiển thị ở tất cả các trang, nhưng nó phải được đặt trong vòng lặp b:loop cùa widget

Cụ thể, nếu đặt 4 thẻ data post này trong vòng lặp b:loop của tiện ích Blog như sau:

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' >
  <b:includable id='main'>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/> // id bài viết
      <data:post.title/> // Tiêu đề
      <data:post.featuredImage/> // Link ảnh
      <data:post.showInlineAds/> // Hiển thị quảng cáo adsense

    </b:loop>
  </b:includable>
</b:widget>

Các thẻ data post này khi đặt bên ngoài tiện ích phải đặt trong vòng lặp b:loop của widget

<b:loop values='data:widgets.Blog.first.posts' var='post'>

  <data:post.id/> // Số (number)
  <data:post.title/> // Chuỗi (string)
  <data:post.featuredImage/> // Ảnh (image)
  <data:post.showInlineAds/> // True or False (boolean)

</b:loop>

Khi trích xuất html tại mỗi trang riêng biệt, nếu tại nhóm trang chỉ mục (index) sẽ hiển thị danh sách các thẻ dữ liệu của một post, lấy ví dụ tại trang chủ hiển thị 10 posts, sẽ hiển thị thông tin 4 thẻ data của mỗi post. Trường hợp tại trang item hay page hiển thị dữ liệu cho bài viết hiện tại.

Mẹo: Nếu muốn lấy id bài viết cho trang hiện tại trang item hoặc page có thể sử dụng thẻ dữ liệu mà không cần đặt trong vòng lặp widget

  • Trang bài viết: <data:post.postId/> hoặc <data:view.postId/>
  • Trang tĩnh: <data:blog.pageId/> hoặc <data:view.pageId/>

Đọc thêm: Danh sách tổng hợp các loại thẻ data mặc định trong blogspot

Ngoài ra cũng có thể lấy được 2 thẻ dữ liệu bài viết bên ngoài tiện ích PopularPosts

<b:loop values='data:widgets.PopularPosts.first.posts' var='post'>

  <data:post.id/>
  <data:post.title/>

</b:loop>

Mục đích cần lấy các thẻ dữ liệu này bên ngoài tiện ích Blog là lấy dữ liệu làm thẻ meta hay viết script nhưng không đặt script trong tiện ích.


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo