Banner

Lấy danh sách người nhận xét từ nguồn cấp blog

Sử dụng JavaScript lấy danh sách số người đã nhận xét trong blog và tổng số nhận xét của mỗi người từ nguồn cấp blog


Làm thế nào kiểm tra có bao nhiêu người đã đăng nhận xét trong blog của bạn? Chả lẽ lại ngồi đếm thủ công từng người một qua tab Nhận xét trong bảng điều khiển của Blogger, với lại cũng khó để đếm được tổng số nhận xét của mỗi người.

Có một cách nhanh chóng xem được danh sách số người nhận xét và số nhận xét của mỗi người thông qua URL nguồn cấp feeds của blog. Nhược điểm của nó bị giới hạn mỗi URL nguồn cấp cho ra kết quả tối đa 150 nhận xét tuy nhiên bạn có thể tham khảo các bài viết trên mạng về cách tải hết URL feeds một lần.

blogger comment author list
Danh sách người nhận xét bao gồm tên, hồ sơ, ảnh và số nhận xét của mỗi người

Để lấy danh sách người nhận xét từ nguồn cấp blog các bạn chèn đoạn JavaScript sau đâu trước thẻ đóng </body> trong theme

<script>//<![CDATA[
function _getfeed(e) {
  var admin = e.feed.author[0].name.$t
  if (e.feed.entry) {
    var arr = [],html = ''
    for (var t = 0; t < e.feed.entry.length; t++) {
      var k = e.feed.entry[t]
      if (k.author[0].name.$t != admin) {
        arr.push('name:' + k.author[0].name.$t + ', uri:' + k.author[0].uri.$t + ', image:' + k.author[0].gd$image.src)
      }
    }
    var count = {}
    arr.forEach(function(el) {
      count[el] = (count[el] || 0) + 1
    })
    for (var el in count) {
      html += '+'
      html += el + ': ' + count[el]
      html += '<br>'
    }
    document.getElementById('results').innerHTML = html
  }
}
function _loadscript() {
  var script = document.createElement('script')
  script.src = '/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=150&callback=_getfeed'
  document.body.appendChild(script)
}
window.onload = _loadscript
//]]></script>

Đặt id vào vị trí muốn hiển thị kết quả

<div id="results"></div>

Các bạn lưu ý đoạn script trên chỉ lấy danh sách số người nhận xét cùng với tổng số nhận xét của mỗi người không tính tác giả blog trong đó, nếu bạn muốn lấy luôn cả nhận xét của chính mình thì thay đoạn sau trong script

if (k.author[0].name.$t != admin) {
  arr.push('name:' + k.author[0].name.$t + ', uri:' + k.author[0].uri.$t + ', image:' + k.author[0].gd$image.src)
}

Thành

arr.push('name:' + k.author[0].name.$t + ', uri:' + k.author[0].uri.$t + ', image:' + k.author[0].gd$image.src)

Tức là bỏ điều kiện loại tác giả blog đi. Các bạn nếu chuyên nghiệp hơn có thể xây dựng một widget thống kê số người bình luận vào blog từ gợi ý về đoạn script của mình ở trên.

Bạn có thể kiểm tra số nhận xét của blog mình bằng cách nhập địa chỉ blog bạn vào thẻ input dưới đây sau đó bấm GET là biết kết quả

Nhập URL trang chủ của blog ví dụ https://www.thietkeblogspot.com

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo