Banner

Cách chặn nhận xét ẩn danh trong blogspot bằng nút đăng nhập Google

Chặn những nhận xét ẩn danh không mong muốn trong blogspot bằng cách chèn nút đăng nhập web của Google vào blog, cài đặt người đọc phải đăng nhập mới cho phép đăng nhận xét bài viết


Các bạn đọc qua bài viết quản lý nhận xét trong Blogger tại trang trợ giúp Blogger của Google để biết được những tùy chọn cài đặt nhận xét của người quản trị blog.

Trong hướng dẫn có đoạn trong phần “Ai có thể nhận xét”, hãy chọn Người dùng có Tài khoản Google để hạn chế việc nhận xét ẩn danh. Như vậy Blogger chỉ hạn chế nhận xét ẩn danh chứ trên thực tế người đọc vẫn có thể đăng nhận xét mà không cần sử dụng tài khoản Google.

Tất nhiên bạn cũng có thề chặn những nhận xét ẩn danh bằng cài đặt Kiểm duyệt nhận xét qua email khi ai đó nhận xét trong blog bạn, thư thông báo nhận xét sẽ gửi qua email trước tại đây bạn sẽ có tùy chọn kiểm duyệt Xuất bản, Xóa hoặc Từ chối mà không cần phải đăng nhập vào Blogger.

Có một phương pháp cũng rất khả thi đó là sử dụng nút đăng nhập web của Google. Cách này bắt buộc người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản Google trước mới cho phép nhận xét. Có nghĩa là anh đã đăng nhập tài khoản trên trình duyệt rồi tôi không cần biết hễ cứ truy cập blog tôi mà muốn nhận xét anh phải đăng nhập thông qua nút đăng nhập của blog tôi.

Tất nhiên một khi anh đã đăng nhập vào trang web tôi rồi lần sau anh không cần đăng nhập nữa trừ khi anh đăng xuất tài khoản khỏi trình duyệt lúc đấy anh mới cần đăng nhập lại. Tóm gọn lại nếu chèn nút đăng nhập Google sẽ chặn được nhận xét ẩn danh mà không cần cài đặt kiểm duyệt nhận xét.

blogger google signin button
Hiển thị nút đăng nhập web

Để chèn nút đăng nhập vào blog, bạn cần tạo mới đoạn mã google-signin-client_id hay OAuth client IDs, các bạn đọc bài viết Cách chèn nút đăng nhập Google vào blogspot để biết cách làm nhớ chèn style cho giao diện nút đăng nhập web. Các bạn chèn đoạn script sau ngay dưới hoặc trên phần nhận xét bài viết

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<div class="g-signin"></div>
<script src="https://apis.google.com/js/api:client.js"></script>
<script>//<![CDATA[
gapi.load('auth2', function() {
  gapi.auth2.init({
    client_id: "google-signin-client_id", // Thay bằng client_id vừa tạo mới
    scope: "profile email"
  }).then(function(auth2) {
    attachSignin(document.querySelector('.g-signin'))
    if (auth2.isSignedIn.get() != true) {
      document.getElementById('comments').style.display = 'none'
      document.querySelector('.g-signin').innerHTML='<div class="abcRioButton abcRioButtonBlue" tabindex="0"><div class="abcRioButtonContentWrapper"><div class="abcRioButtonIcon"><div class="abcRioButtonIconImage"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18px" height="18px" viewBox="0 0 48 48" class="abcRioButtonSvg"><g><path fill="#EA4335" d="M24 9.5c3.54 0 6.71 1.22 9.21 3.6l6.85-6.85C35.9 2.38 30.47 0 24 0 14.62 0 6.51 5.38 2.56 13.22l7.98 6.19C12.43 13.72 17.74 9.5 24 9.5z"></path><path fill="#4285F4" d="M46.98 24.55c0-1.57-.15-3.09-.38-4.55H24v9.02h12.94c-.58 2.96-2.26 5.48-4.78 7.18l7.73 6c4.51-4.18 7.09-10.36 7.09-17.65z"></path><path fill="#FBBC05" d="M10.53 28.59c-.48-1.45-.76-2.99-.76-4.59s.27-3.14.76-4.59l-7.98-6.19C.92 16.46 0 20.12 0 24c0 3.88.92 7.54 2.56 10.78l7.97-6.19z"></path><path fill="#34A853" d="M24 48c6.48 0 11.93-2.13 15.89-5.81l-7.73-6c-2.15 1.45-4.92 2.3-8.16 2.3-6.26 0-11.57-4.22-13.47-9.91l-7.98 6.19C6.51 42.62 14.62 48 24 48z"></path><path fill="none" d="M0 0h48v48H0z"></path></g></svg></div></div><span class="abcRioButtonContents">Đăng nhập</span></div></div>'
    }
    function attachSignin(element) {
      auth2.attachClickHandler(element, {},
        function(googleUser) {
          document.querySelector('.g-signin').innerHTML=''
          document.getElementById('comments').removeAttribute('style')
        })
    }
  })
})
//]]></script>
</b:if>

Đoạn script này sẽ kiểm tra người đọc đã đăng nhập vào blog chưa. Nếu chưa đăng nhập phần nhận xét sẽ bị ẩn đi thay thế bằng nút đăng nhập. Nếu chọn đăng nhập bằng nút đăng nhập Google phần nhận xét sẽ hiện ra và nút đăng nhập sẽ bị loại bỏ. Trường hợp đã đăng nhập rồi lần sau truy cập không phải đăng nhập lại.


Thêm đánh giá

5 bình luận

Liên hệ Zalo