Banner

Hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho Blogspot

Thêm hiệu ứng tuyết cho blogger để chào đón Noel


Noel sắp đến rồi, để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn thêm sinh động không khí noel hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi nhé

Hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho Blogspot
Cách làm cực kì đơn giản: Đăng nhập vào blog >> Chọn mẫu và Chọn vào phần chỉnh sửa html
Bạn để đoạn code sau vào trước thẻ đóng ... </body>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera
function randommaker(range) {
        rand=Math.floor(range*Math.random())
    return rand
}
function initsnow() {
        if (ie5 || opera) {
                marginbottom = document.body.scrollHeight
                marginright = document.body.clientWidth-15
        }
        else if (ns6) {
                marginbottom = document.body.scrollHeight
                marginright = window.innerWidth-15
        }
        var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] = 0;
            lftrght[i] = Math.random()*15;
            x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
                snow[i]=document.getElementById("s"+i)
                snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
                snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
                snow[i].style.fontSize=snow[i].size+'px';
                snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
                snow[i].style.zIndex=1000
                snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
                if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
                snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
                snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
        }
        movesnow()
}
function movesnow() {
        for (i=0;i<=snowmax;i++) {
                crds[i] += x_mv[i];
                snow[i].posy+=snow[i].sink
                snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+'px';
                snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
                if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
                        if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
                        if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
                        if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
                        snow[i].posy=0
                }
        }
        var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
        document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
        window.onload=initsnow
}
//]]>
</script>

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo