Banner

Tìm hiểu về cách chặn font, css và js mặc định của Blogger

Tìm hiều qua về cơ chế tải font, css và js mặc định của Blogger và các cách chặn tải các temp này


Thông thường quản trị blog chỉ làm theo các phương pháp chặn tải css và js mặc định trong Blogger mà ít người quan tâm tìm hiểu đến cơ chế tải của css và js mặc định qua đó biết phương pháp xử lý giống như nắm được điểm mấu chốt sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng.

Bài viết này mình chỉ đề cập đến block (chặn tải) chứ không bàn về tắt (không tải) font, css và js mặc định. Để tìm hiểu về cơ chế tải trước hết bạn cần phải biết bố cục theme cần tối thiểu (mình nhấn mạnh từ tối thiểu) các thẻ mà bất cứ mã nguồn nào cũng phải có Blogger cũng không ngoại lệ

<html>
  <head>

  </head>
  <body>

  </body>
</html>

Trong đó, thẻ html là thẻ gốc bạn không thể chỉnh sửa được tức là không thể mã hóa còn các thẻ bên trong có thể tùy biến bình thường tức là các thẻ head và body. Đến đây bạn lại cần phân biệt được thẻ mở và thẻ đóng mà điều này bạn nhìn cũng biết các thẻ này đều có đôi có cặp cả, thẻ mở nằm trên thẻ đóng (đằng trước thêm dấu "/") nằm dưới hình thành một đôi 😁

Cách thức tải font, css và js mặc định trong Blogger

Dữ liệu từ host Blogger được tải khi trích xuất html căn cứ vào thẻ mở và thẻ đóng cụ thể là thẻ mở head, thẻ đóng head và thẻ đóng body

Tải font mặc định căn cứ và thẻ mở và cả thẻ đóng head

Nếu trong b:skin bạn có bạn có sử dụng đến các dòng Variable một điều chắc chắn font sẽ được tải từ host

Tải css mặc định căn cứ vào thẻ mở thẻ đóng head

Nếu bên trong thẻ html bạn không thêm thuộc tính b:css='false', Blogger sẽ tải thêm temp css có phần đuôi mở rộng -css_bundle_v2.css, temp này sẽ căn cứ vào thẻ mở head

Nếu bạn có sử dụng thuộc tính b:css='false' tắt css mặc định, Blogger chỉ tải temp authorization.css để quản lý class cho tác giả blog, temp này căn cứ vào thẻ đóng head

Tải js mặc định căn cứ vào thẻ đóng body

Temp js mặc định được sinh ra để quản lý các tiện ích mà tác giả đã thêm trong bố cục tiện ích, ngoài ra trong trang bài viết và trang tĩnh có thêm temp lightbox mở ảnh dạng popup

Phương pháp chặn font, css và js mặc định

Chặn temp -css_bundle_v2.css

Khi bạn không sử dụng thuộc tính b:css='false' trong thẻ html, để chặn temp css bạn thay thế thẻ mở head thành như sau

Thay thế <head> thành &lt;!--<head>--&gt;&lt;head&gt;

Chặn temp authorization.css mặc định

Thay thế

</head>

Thành

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>&lt;!--</b:if></head><b:if cond='data:view.isSingleItem'>--&gt;&lt;/head&gt;</b:if>

Chặn tất cả các temp css và font

+ Cách 1

Thay <head> thành &lt;head&gt;

Thay </head> thành &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;

+ Cách 2

Phía trên thẻ <head> thêm dòng &lt;!--<head/>--&gt; bên dưới sửa lại như sau:

Thay <head> thành <b:tag name='head>'

Thay </head> thành </b:tag>

Chặn temp js

Thay </body> thành &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Chặn toàn bộ font, css và js mặc định

Có 2 cách

+ Cách 1

Thay <head> thành &lt;head&gt;

Thay </head> thành &lt;/head&gt;

Thay <body> thành &lt;body&gt;

Thay </body> thành &lt;/body&gt;&lt;!--<head/><body/>--&gt;

+ Cách 2

Trên thẻ <head> thêm dòng &lt;!--<head/><body/>--&gt; bên dưới sửa lại như sau:

Thay <head> thành <b:tag name='head>'

Thay </head> thành </b:tag>

Thay <body> thành <b:tag name='body>'

Thay </body> thành </b:tag>


Liên hệ Zalo