Banner

Cách thêm phân trang bằng số thứ tự vào Blogger

Hướng dẫn thêm phân trang bằng số thứ tự vào Blogger - Blogger Page Navigation và cách cấu hình hiển thị số bài đăng của mỗi trang


Mặc định Blogger không có tính năng phân trang bằng số thứ tự mà chỉ đơn thuần là liên kết đến các bài đăng cũ hơn, lưu ý với liên kết đến các bài đăng mới hơn chỉ đúng với trang chủ không áp dụng được cho các trang còn lại trong nhóm trang index vì liên kết này khi áp dụng sẽ trở về trang đầu tiên của loại trang đó.

Để thêm được phân trang bằng số thứ tự cần sử dụng đến nguồn cấp tìm đến ngày đăng của bài đăng cũ hơn hoặc mới hơn. Nếu áp dụng cách này Blog của bạn sẽ tải trang chậm hơn một chút so với phân trang mặc định nhưng ngược lại số phân trang sẽ điều hướng nhanh đến trang cần truy cập.

Cách thêm phân trang bằng số thứ tự vào Blogger

Lưu ý: Phân trang đánh số thứ tự không áp dụng cho loại trang tìm kiếm kết quả, và cài đặt cho phép nguồn cấp dữ liệu blog.

Không biết Blog của các bạn đã thêm phân trang trước đây hay chưa hay vẫn đang sử dụng theo mặc định. Dưới đây mình chỉ hướng dẫn chung áp dụng cho cả Blogger với Layout version 1, 2, 3

Bước 1: Vào chỉnh sửa Chủ đề chọn chuyển đến tiện ích Blog1

Bước 2: Tìm thẻ <b:includable id='main'> hoặc <b:includable id='main' var=top>

<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:view.isMultipleItems and !data:view.search.query'>
  <nav class='page-numbers' id='blog-pager'></nav>
<b:elseif cond='data:view.search.query'/>
  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
    <nav class='blog-pager'>
      <a expr:href='data:olderPageUrl.canonical' expr:title='data:messages.olderPosts'><data:messages.olderPosts/></a>
  </nav>
  </b:if>
</b:if>
</b:includable>

Bước 3: Chèn scritpt trước thẻ đóng </body>

<b:if cond='data:view.isMultipleItems and !data:view.search.query'>
  <script>
    var home_page="<data:blog.canonicalHomepageUrl/>"
  //<![CDATA[
    var pageConf={
      numposts:10, // Số bài đăng của mỗi trang
      numpages:4, // Số thứ tự trang hiển thị
      next:'>', // Biểu tượng trang kế
      prev:'<', // Biểu tượng trang trước
      pagetext:'Trang', // Văn bản
      nexttext:'Trang kế', // Văn bản
      prevtext:'Trang trước' // Văn bản
    }
  //]]></script>
  <script src='https://vietblogdao.github.io/js/page-navigation.min.js'/>
</b:if>

Bước 4: Cấu hình bài đăng

Vào Cài đặt > Bài đăng, nhận xét và chia sẻ chọn Hiển thị tối đa 10 bài đăng trên trang chính (10 là số tùy chọn)

Trong chỉnh sửa HTML của Chủ đề tìm các liên kết đến trang Label thêm tham số "max-results=", đằng sau liên kế

+ Với liên kết trực tiếp

href='/search/label/tên label'

Sửa thành

href='/search/label/tên label?max-results=10' (10 là số tùy chọn)

+ Với liên kết dữ liệu data

expr:href='data:label.url'

Sửa thành

expr:href='data:label.url + "max-results=10"' (10 là số tùy chọn)

Lưu ý: Để số bài đăng hiển thị đầy đủ tại mỗi trang, khi viết bài cần chèn dấu ngắt nhảy

Bước 5: CSS tham khảo chèn trước thẻ đóng </head>

<b:tag name='style'>
/* <![CDATA[ */
.page-numbers {
    float: left;
    width: 100%;
    padding: 15px 0;
    font-size: .9rem;
    text-align: center;
}
.page-numbers>span, .page-numbers>a {
    font-size: 1.1em;
    display: inline-block;
    height: 2.25em;
    line-height: 2em;
    text-align: center;
    width: auto;
    min-width: 2.25em;
    color: rgba(0,0,0,0.87);
    font-weight: bolder;
    border-radius: 99px;
    border: 2px solid rgba(0,0,0,0.87);
    transition: all .3s;
    vertical-align: top;
}
.page-numbers>.page-number:not(:last-child) {
    margin-right: .3em;
}
.page-numbers>.page-number.current, .page-numbers>span:hover, .page-numbers>a:hover {
    background-color: #006BA0;
    border-color: #006BA0;
    color: #fff;
}
/* ]]> */</b:tag>

Liên hệ Zalo