Banner

Cách loại bỏ thuộc tính xmlns trong thẻ tag html của template

Sử dụng thẻ trích xuất b:attr có tên bằng xmlns và lấy giá trị trống sẽ loại bỏ thuộc tính xmlns trong thẻ tag html của template


Trong cấu trúc HTML của template, các thuộc tính xmlns cụ thể là các thuộc tính xmlns:b (thẻ trích xuất), xmlns:expr (thẻ đọc) và xmlns:data (thẻ dữ liệu) trong thẻ tag html là bắt buộc và tự động có trở lại nếu bạn xóa bỏ. Các nhà phát triển Blogger khuyên bạn nên giữ nguyên các thuộc tính này và không xóa để đảm bảo dữ liệu từ server Blogger được hiển thị đúng và đầy đủ.

Thử nghiệm của mình khi xóa các thuộc tính xmlns và khi trích xuất html không gặp lỗi gì về các thẻ dữ liệu cho đến thời điểm hiện tại còn về sau vẫn chưa có gì đảm bảo không lỗi. Suy cho cùng nếu bạn cứ giữ nguyên không xóa đi cũng không sao nhưng nếu bạn để mặc định khi bạn xác thực địa chỉ Blog của bạn bằng W3C, bạn sẽ thấy cảnh báo lỗi các thuộc tính này không được phép có trong thẻ tag html

Cách loại bỏ thuộc tính xmlns trong thẻ tag html của template

Để không hiển thị lỗi này nữa, bạn phải xóa bỏ các thuộc tính xmlns đi bằng cách thêm các thẻ b:attr có tên bằng xmlns và lấy giá trị trống. Ngay dưới thẻ tag html, các bạn thêm code sau:

<b:attr name='xmlns' value=''/>
<b:attr name='xmlns:b' value=''/>
<b:attr name='xmlns:expr' value=''/>
<b:attr name='xmlns:data' value=''/>

Hình minh họa

Cách loại bỏ thuộc tính xmlns trong thẻ tag html của template

Theo yêu cầu của W3C, bạn nên khai báo thuộc tính ngôn ngữ lang trong html expr:lang='data:blog.locale', cụ thể bạn sẽ thêm trong html của template như sau:

<html expr:lang='data:blog.locale'>

Khi trích xuất html đầu ra sẽ bằng lang='ngôn ngữ cài đặt', ví dụ lang='vi', lang='en'...


Liên hệ Zalo