Banner

Sử dụng phép toán so sánh trong blogspot

Giống như các nền tảng khác trong Blogger cũng sử dụng thuật toán so sánh bằng ký tự đặc biệt. Ở đây có hai hình thức so sánh tương đương nhau nhưng ký tự khác nhau và bạn có thể sử dụng loại so sánh nào cũng được. Bài viết này mình sẽ làm rõ vấn đề đó.


Giống như các nền tảng khác trong Blogger cũng sử dụng thuật toán so sánh bằng ký tự đặc biệt. Ở đây có hai hình thức so sánh tương đương nhau nhưng ký tự khác nhau và bạn có thể sử dụng loại so sánh nào cũng được. Bài viết này mình sẽ làm rõ vấn đề đó.

Giống như toán học khi so sánh một vấn đề gì đó ví dụ A = B, A >= B, A <= B..., Tóm lại ta có vế trước và vế sau ở giữa là phép so sánh. Ta có biểu thức so sánh như sau:

+ Bằng: == [giá trị hoặc số]
+ Không bằng: != [giá trị hoặc số]
+ Bé hơn: < [số]
+ Bé hơn hoặc bằng: =< [số]
+ Lớn hơn: > [số]
+ Lớn hơn hoặc bằng: >= [số]

Tuy nhiên trong Blogger sử dụng phép toán so sánh bằng ký tự thay thế tương đương với phép so sánh ở trên mà chúng ta hay sử dụng như sau:

+ Bằng: == tương đương eq [giá trị hoặc số]
+ Không bằng: != tương đương neq [giá trị hoặc số]
+ Bé hơn: < tương đương lt [số]
+ Bé hơn hoặc bằng: =< tương đương lte [số]
+ Lớn hơn: > tương đương gt [số]
+ Lớn hơn hoặc bằng: >= tương đương gte [số]

Cách sử dụng điều kiện so sánh trong template

<b:if thẻ điều kiện +toán so sánh+ giá trị hoặc số>
// Hiển thị dữ liệu hoặc thiết lập một hoạt động nào đó
</b:if>

Ví dụ sử dụng điều kiện với biểu thức 1:

<b:if cond='data:posts.size != 20'>
<b:if cond='data:blog.locale == "vi"'>
Có tất cả <data:posts.size/> bài đăng trong nhãn:
<b:else/>
All <data:posts.size/> posts in label:
</b:if>
<a expr:href='data:blog.canonicalUrl' expr:title='data:blog.pageName'>
<data:blog.pageName/>
</a>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.locale == "vi"'>
Hiển thị <data:posts.size/> bài đăng trong nhãn:
<b:else/>
Display <data:posts.size/> posts in label:
</b:if>
<a expr:href='data:blog.canonicalUrl' expr:title='data:blog.pageName'>
<data:blog.pageName/>
</a>
</b:if>

Cũng hiển thị tương tự như vậy nhưng sử dụng với biểu thức 2

<b:if cond='data:posts.size neq 20'>
<b:if cond='data:blog.locale eq "vi"'>
Có tất cả <data:posts.size/> bài đăng trong nhãn:
<b:else/>
All <data:posts.size/> posts in label:
</b:if>
<a expr:href='data:blog.canonicalUrl' expr:title='data:blog.pageName'>
<data:blog.pageName/>
</a>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.locale eq "vi"'>
Hiển thị <data:posts.size/> bài đăng trong nhãn:
<b:else/>
Display <data:posts.size/> posts in label:
</b:if>
<a expr:href='data:blog.canonicalUrl' expr:title='data:blog.pageName'>
<data:blog.pageName/>
</a>
</b:if>

Lưu ý quan trọng:

+ Trường hợp nếu sử dụng các ký tự như trên thì vế sau nếu là giá trị bắt buộc phải nằm trong hai dấu "" ví dụ data:view.search.label == "Blogger" và khi tải lại trang các dấu "" sẽ đổi thành &quot;&quot; Tóm lại vế sau nếu là giá trị được xem là ký tự đặc biệt nếu thiếu "" không hiển thị được. Riêng vế sau là số thì không phải thêm trong dấu "" nếu có thêm cũng không sai.


+ Giá trị chỉ dụng dụng trong so sánh bằng hoặc không bằng còn các phép so sánh khác bắt buộc phải là số.


Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo