Banner

Sự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu giua version 1 và 2 trong widget Blog

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các thẻ data dữ liệu của ersion 1 và version 2 trong widget Blog


Nếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ thể các thẻ này nằm trong vòng lặp b:loop như sau:

<b:loop values='data:posts' var='post'>
Thẻ dữ liệu hiển thị
</b:loop>

Lưu ý: Các thẻ này phải nằm trong vòng lặp b:loop mới trả về giá trị đúng.

Cách xem version của widget Blog

Vào chỉnh sửa Chủ đề chọn Chuyển đến tiện ích Blog1, trong thẻ tag b:widget xác định xem là version bằng bao nhiêu? version='1' hay version='2'

Cách sử dụng thẻ dữ liệu (data):

- Độc lập: <data:post.id/>
- Sử dụng lệnh expr: <a expr:id='data:post.id'><data:post.id/></a>
- Sử dụng b:eval: <b:eval expr='data:post.id'/>

Nhằm giúp bạn dễ chỉnh sửa hay thêm thẻ dữ liệu hiển thị, mình tạo ra bảng dưới đây:

Version 1Version 2Giá trị
data:post.iddata:post.id6012401736129393076
data:post.titledata:post.titleSự khác biệt giữa các thẻ dữ liệu giua version 1 và 2 trong widget Blog
data:post.bodydata:post.bodyHiển thị nội dung bài đăng
data:post.snippetdata:post.snippets.shortNếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ t...
data:post.longSnippetdata:post.snippets.longNếu bạn đang sử dụng mẫu giao diện Blog layout version 3, bạn có thể thấy sự khác biệt cơ bản của một số thẻ dữ liệu trong widget Blog1 cụ thể các thẻ này nằm trong vòng lặp b:loop như sau:
data:post.urldata:post.urlhttps://www.thietkeblogspot.com/2018/11/su-khac-biet-giua-cac-the-du-lieu-giua-version-1-va-2-trong-widget-blog.html
data:post.linkdata:post.link
data:post.thumbnailUrldata:post.thumbnailUrlhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg4I7H6qfIvhxCpiJ91p1xPdIPhDeWV2rV_zLr4Lyp7zIGPYbxEbdpGJP9csvMUmEP6BjUVTdiCNLVJPG9W8aANauuKY-gNISTosN5KTRAFMJicV_kP29rms4FZtXTX8evZZgWr3BmhQ-9/s72-c/2018-06-21_16-23-04.jpg
data:post.firstImageUrldata:post.featuredImagehttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg4I7H6qfIvhxCpiJ91p1xPdIPhDeWV2rV_zLr4Lyp7zIGPYbxEbdpGJP9csvMUmEP6BjUVTdiCNLVJPG9W8aANauuKY-gNISTosN5KTRAFMJicV_kP29rms4FZtXTX8evZZgWr3BmhQ-9/s640/2018-06-21_16-23-04.jpg
data:post.datedata:post.date21/11/2018
data:post.dateHeaderKhông sử dụng21/11/2018
data:post.timestampKhông sử dụng02:53
Không sử dụngdata:post.lastUpdated01:48
data:post.timestampISO8601Không sử dụng2018-11-21T09:05:38+07:00
data:post.lastUpdatedISO8601data:post.lastUpdated.iso86012020-04-09T01:48:46-07:00
data:post.authordata:post.author.nameViệt Designer
data:post.authorUrldata:post.author.profileUrlhttps://www.blogger.com/profile/02617961963712075034
data:post.authorAboutMedata:post.author.aboutMe
data:post.authorPhoto.urldata:post.author.authorPhoto.image//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9r2wcQRnBtbBYnZK-dd9-m_43ru4EjLS-CkVn65N2RPFWQuFvDsSlm0BxotugU0BrHMjHiLV0qHdEFtj8bm9LYtWFbf7LmI35_lCLEd-dVZlFG8yI8eH_6cFVxuyxvw/s113/vietblogger.png
data:post.authorPhoto.widthdata:post.author.authorPhoto.width113
data:post.authorPhoto.heightdata:post.author.authorPhoto.height113
data:post.hasJumpLinkdata:post.hasJumpLinkfalse
data:post.jumpTextKhông sử dụngĐọc thêm »
data:post.isFirstPostKhông sử dụngtrue
data:post.isDateStartKhông sử dụngtrue
data:post.adminClassdata:post.adminClassblog-admin pid-393209630
data:post.editUrlKhông sử dụnghttps://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=670287149123457733&postID=5793724159047575849&from=pencil
Không sử dụngdata:post.postAuthorClasspid-393209630
data:post.allowCommentsdata:post.allowCommentstrue
data:post.allowNewCommentsdata:post.allowNewCommentstrue
data:post.noNewCommentsTextdata:post.noNewCommentsText
data:post.numCommentsdata:post.numberOfComments0
data:post.commentLabelFullKhông sử dụngKhông có nhận xét nào
data:post.addCommentUrldata:post.commentsUrlhttps://www.thietkeblogspot.com/2018/11/su-khac-biet-giua-cac-the-du-lieu-giua-version-1-va-2-trong-widget-blog.html#comments
data:post.addCommentOnclickdata:post.commentsUrlOnclick
data:post.commentPagingRequireddata:post.commentPagingRequiredfalse
data:post.hasOlderLinksdata:post.hasOlderLinks
data:post.oldLinkClassdata:post.oldLinkClass
data:post.oldestLinkUrldata:post.oldestLinkUrl
data:post.oldestLinkTextKhông sử dụng«Cũ nhất
data:post.olderLinkUrldata:post.olderLinkUrl
data:post.olderLinkTextKhông sử dụng‹Cũ hơn
data:post.hasNewerLinksdata:post.hasNewerLinks
data:post.newLinkClassdata:post.newLinkClass
data:post.newerLinkUrldata:post.newerLinkUrl
data:post.newerLinkTextKhông sử dụngMới hơn›
data:post.newestLinkUrldata:post.newestLinkUrl
data:post.newestLinkTextKhông sử dụngMới nhất»
data:post.commentRangeTextdata:post.commentRangeText
data:post.commentFormIframeSrcdata:post.commentFormIframeSrchttps://www.blogger.com/comment/frame/1452417794068999357?po=6012401736129393076&hl=vi&skin=emporio
data:post.embedCommentFormdata:post.embedCommentFormtrue
data:post.showThreadedCommentsdata:post.showThreadedComments
data:post.commentSrcdata:post.commentSrc
data:post.commentFeeddata:post.commentFeed
data:post.commentJsodata:post.commentJso
data:post.commentHtmldata:post.commentHtml
data:post.commentMsgsdata:post.commentMsgs
data:post.commentConfigdata:post.commentConfig
data:post.avatarIndentClassdata:post.avatarIndentClassavatar-comment-indent
data:post.includeAddata:post.includeAd
Không sử dụngdata:post.adNumber
data:post.allowIframeCommentsdata:post.allowIframeCommentstrue
data:post.iframeCommentSrcdata:post.iframeCommentSrc
data:post.viewTypedata:post.viewType
data:post.commentSourcedata:post.commentSource 0
data:post.dummyTagKhông sử dụng
data:post.googlePlusShareTagKhông sử dụng
data:post.emailPostUrldata:post.emailPostUrlhttps://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1452417794068999357&postID=6012401736129393076
data:post.sharePostUrldata:post.shareUrlhttps://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1452417794068999357&postID=6012401736129393076
data:post.reactionsUrldata:post.reactionsUrl
data:post.cmtfpIframedata:post.cmtfpIframe
data:post.appRpcRelayPathdata:post.appRpcRelayPathhttps://www.blogger.com/rpc_relay.html
data:post.location.mapsUrldata:post.location.mapsUrl
data:post.location.namedata:post.location.name
<b:loop values='data:labels' var='label'>
data:label.name
data:label.url
data:label.isLast
</b:loop>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
data:label.name
data:label.url
Không sử dụng
</b:loop>

thiet-ke-blogspot
https://www.vietblogdao.com/search/label/thiet-ke-blogspot
true

Thêm đánh giá

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Liên hệ Zalo