Banner

Tặng Template Blogspot Việt Blogger Feeds

Template Blogspot Việt Blogger Feeds không sử dụng widget, lấy nguồn cấp của Blog khác để hiển thị dữ liệu.


Template blogspot feeds không sử dụng widget, tác dụng chính của nó lấy nguồn cấp của Blog khác để hiển thị dữ liệu. Ngoài ra còn có một số tính năng: có thể sử dụng ID của bất kỳ Blog nào, hiển thị bài viết theo nhãn khi click, hiển thị số bài viết, nút tải thêm bài viết và chọn cài đặt hiển thị hay không hiển thị tiêu đề, ảnh, thông tin và đoạn trích.


Tính năng:
 • Sử dụng url trang chủ Blog: có thể sử dụng url trang chủ của bất kỳ Blog nào
 • Hiển thị bài viết theo nhãn khi click
 • Hiển thị số bài viết
 • Nút tải thêm bài viết
Hướng dẫn cài đặt template:
 • Đăng nhập vào Blogger, truy cập Chủ đề chọn Sao lưu / Khôi phục > Chọn tệp > Tải lên
 • Trường hợp khi Tải template lên báo lỗi thì chọn áp dụng 1 template mẫu mặc định bất kỳ ngay bên dưới xong mới chọn Tải lên Template
 • Vào chỉnh sửa HTML của Chủ đề gõ Ctrl+F tìm var blogId và thay bằng ID của Blog muốn lấy dữ liệu.
Cài đặt hiển thị:
 • numposts: số bài viết
 • snippet: số từ tóm tắt đoạn trích
 • showthumbnail: ảnh mặc định là true, không hiển thị sửa thành false
 • showmeta: thông tin tác giả và ngày đăng mặc định là true, không hiển thị sửa thành false
 • showsnippet: đoạn trích mặc định là true, không hiển thị sửa thành false

Để lại mail dưới bình luận để nhận template nhé!


Liên hệ Zalo